Regulamin

 REGULAMIN


I. Rodzaj i zakres świadczonych usług
II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
III. Rejestracja
IV. Warunki zawierania umowy na odległość
V. Reklamacje

VI. Wyłączenie odpowiedzialności
VII. Postanowienia końcowe

I. Rodzaj i zakres świadczonych usług.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki kupna towarów znajdujących się w ofercie  księgarni internetowej prowadzonej przez Portal Pielęgniarek i Położnych.
2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególności przepisy:
a) Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);
c) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.);
d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:
a) WortalMed – WortalMed Mariusz Mielcarek z siedzibą w Środzie Wlkp., przy ul. Sportowej 3/7, 63-000 Środa Wlkp., NIP: 786 128 34 28, REGON: 300168167, wpisaną do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Środa Wlkp. ewidencji gospodarczej pod numerem 6490, właściciel portalu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym
www.sklep.pielegniarki.info.pl., dokonujący za jego pośrednictwem   m.in. sprzedaży towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
b) Księgarnia – serwis internetowy znajdująca się pod adresem elektronicznym
www.sklep.pielegniarki.info.pl, stanowiący własność i prowadzony przez WortalMed.
c) Użytkownik – należy przez to rozumieć zarejestrowaną osobę fizyczną (konsument) bądź osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów towarów w Księgarni.
d) Czas realizacji Zamówienia - liczba dni roboczych, w jakich Księgarnia zrealizuje Zamówienie Użytkownika. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas konieczny na dostarczenie zamówionych towarów na adres wskazany przez Użytkownika w sposób określony w Zamówieniu.
e) Rejestracja - czynność polegająca na podaniu przez osobę korzystającą z serwisu internetowego właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.
f) Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika uprawniające do korzystania z Księgarni, w tym do składania Zamówień.
g) Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zamówienia („Koszyk”), poprzedzone akceptacją wyboru towarów przez Użytkownika oraz wyborem formy płatności i formy dostawy towarów.
h) Płatność – czynność dokonywana przez Użytkownika po akceptacji Zamówienia polegająca na zapłacie wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostarczenia.
i) Dane osobowe – zestaw danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez WortalMed.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Korzystanie z serwisu internetowego Księgarni może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
3. W celu korzystania z serwisu internetowego Księgarni Użytkownik powinien posiadać komputer z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
4. Zdjęcia towarów zamieszczanych w serwisie internetowym Księgarni są przykładowe i służą prezentacji konkretnych pozycji czytelniczych. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi towarami (pozycjami) dostarczane są w szczególności przez wydawców lub pochodzą od wydawców.
8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów publikowanych na stronach internetowych Księgarni, w tym fragmentów utworów, opisów lub recenzji książek, zdjęcia ich okładek, należą twórców tych materiałów, wydawców lub do WortalMed. Jakiekolwiek korzystanie z utworów, o których mowa powyżej, bez zgody WortalMed niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) może stanowić naruszenie uprawniające WortalMed do dochodzenia roszczeń przewidzianych w przepisach cytowanej ustawy.
9. WortalMed realizuje Zamówienia na terytorium całej Rzeczpospolitej.

III.  Rejestracja.

1. W celu korzystania z Księgarni, a w szczególności w celu składania Zamówień na towary oferowane przez WortalMed konieczne jest posiadanie Konta. Posiadać Konto mogą wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.
2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
3. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Księgarni. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
4. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane w zakresie niezbędnym do założenia Konta oraz składania Zamówień.
5. Po zakończonej rejestracji Księgarnia przesyła Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie założenia Konta wraz z linkiem aktywującym.
6. Użytkownik loguje się do swojego Konta za pomocą loginu i hasła, które sam ustanowił.
7. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi, w szczególności:
1) dokonywania Zamówień towarów oferowanych przez Księgarnię;
2) możliwości przeglądania historii Zamówień;
3) możliwości edytowania danych;
4) możliwości edytowania ustawień Konta.
8. Każde kolejne Zamówienie Użytkownik może złożyć za pośrednictwem swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.
9. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych Użytkowników.
10. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Księgarni oraz do korzystania z Księgarni w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;
b) przestrzegania praw własności intelektualnej, a w szczególności, praw autorów oraz twórców, których utwory znajdują się w ofercie Księgarni;
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

IV. Warunki zawierania umowy na odległość.

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia. 2. Zamówienie na towar Użytkownik składa korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie w ikonę „Potwierdzenie” Użytkownik akceptuje wybrane towary zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna. 
3. Z chwilą akceptacji Zamówienia przez Użytkownika, Księgarnia przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
4. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w Regulaminie, z uwagi na brak zamówionego towaru lub zamówionej ilości egzemplarzy danego towaru w magazynie Księgarni, Użytkownik jest informowany o stanie Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie przez WortalMed.
5. Czas realizacji Zamówienia liczy się do następnego dnia roboczego po przekazaniu Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
6. Księgarnia dostarcza zamówiony przez Użytkownika towar za pośrednictwem Poczty Polskiej. Cena zamówienia  zawiera koszty dostawy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że opłata za dostawę jest uzależniona od wyboru formy Płatności. Cennik kosztów wysyłki znajduje się na stronie Księgarni w zakładce Koszty wysyłki oraz podawany jest przez Księgarnię w trakcie składania Zamówienia.
7. Wszystkie ceny podawane na stronach Księgarni wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
8. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Użytkownika cena podana przy każdym towarze oraz wysokość opłaty za wysyłkę jest wiążąca dla obu Stron.

9. Księgarnia przyjmuje następujące formy Płatności:
1) przedpłata:
a) w formie przelewu bankowego na konto WortalMed;
b) za pomocą serwisu rozliczeniowego Płatności.pl umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej,
2) za pobraniem – Użytkownik  dokonuje płatności za Zamówiony towar w momencie odbioru przesyłki.
10. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 b, Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu rozliczeniowego Płatności.pl wraz z akceptacją Zamówienia.
11. Po wpłynięciu opłaty za zamówienie na konto WortalMed, Księgarnia potwierdza dokonanie Płatności wraz z informacjami o statusie zamówienia na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
12. Wszystkie towary oferowane w Księgarni są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.
13. Użytkownik otrzymuje towar wraz z fakturą VAT.

V. Reklamacje.

1. Reklamacje dotyczące np. wady fabrycznej książek lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na następujących zasadach:

a) Użytkownik odsyła uszkodzony towar na adres WortalMed na koszt WortalMed. Następnie według uznania Użytkownika, WortalMed przesyła nowy nieuszkodzony towar lub zwraca Użytkownikowi środki finansowe, które wpłacił opłacając zamówienie. Zwrot środków finansowych następuje natychmiast.

Zwroty towarów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny można odstąpić od umowy kupna towaru bez podania przyczyny w przeciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Możliwe jest to w przypadku, gdy książka jest w stanie niezmienionym.

2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Użytkownik  jest obowiązany odesłać przesyłkę należycie zapakowaną i zabezpieczoną przed zniszczeniem. 

3. W przypadku zwrotu towaru i uprzednim opłaceniu zamówienia środki finansowe wpłacone przez Użytkownika za zamówienie zostaną przez WortalMed zwrócone natychmiast.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności.

1. WortalMed nie ponosi odpowiedzialności za:
a) nieprawidłowe korzystanie przez Użytkownika z serwisu internetowego Księgarni;
b) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu Użytkownika;
c) opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z niewłaściwego dokonania Płatności przez Użytkownika, podania przez Użytkownika błędnych danych teleadresowych, które uniemożliwiają prawidłowe zrealizowanie zamówienia.
2. WortalMed nie ponosi odpowiedzialności za błędny wybór towaru skutkujący dostarczeniem niewłaściwej pozycji.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika z WortalMed
jest sąd właściwy wskazany przez Użytkownika: sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.sklep.pielegniarki.info.pl.
4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

5. WortalMed zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie Księgarni.

Data określona poniżej jest datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu w obowiązujacej obecnie wersji.  
25 lutego 2011 roku