Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Administratorem  Państwa danych osobowych jest WortalMed Mariusz Mielcarek z siedzibą w Środzie Wlkp., przy ul. Sportowej 3/7, 63-000 Środa Wlkp., NIP: 786 128 34 28, REGON: 300168167, wpisaną do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Środa Wlkp. ewidencji gospodarczej pod numerem 6490, właściciel portalu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.sklep.pielegniarki.info.pl., dokonujący za jego pośrednictwem   m.in. sprzedaży towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „WortalMed”.

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych.
1. Zbieranie danych.
Serwis zbiera dane osób, które m.in.: dokonały rejestracji lub złożyły Zamówienie.
2. Zakres zbieranych danych.
W zależności od formy korzystania z Serwisu mogą być Państwo poproszeni o podanie informacji niezbędnych do świadczenia Państwu oferowanych przez Serwis usług:  

  • podanie danych zapewniających możliwość kontaktu,
  • a w szczególności, imienia i nazwiska,
  • adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  • numeru telefonu
  • oraz danych dotyczących działalności gospodarczej.

3. Cel zbierania danych osobowych.
1) Podane przez Państwa dane w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są w celu dostarczenia Państwu zamówionych towarów, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a Księgarnią.
2) W zależności od decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Księgarnię informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). 
3) WortalMed uprawniony jest, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie w którym nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów realizacji usług marketingu bezpośredniego świadczonych usług;
4) Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Księgarni do preferencji jej użytkowników, a także administrowania Księgarnią i jej doskonaleniem.
5) Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem Platności.pl realizującego transakcje finansowe on-line są przetwarzane przez ten serwis. Nasza Księgarnia nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego Państwo realizujecie transakcje finansowe.

4. Prawo dostępu.
1) W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla przesyłania informacji handlowych.
2) Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres WortalMed. 
3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa zamówienia.
5. Mechanizm cookies.
1) Księgarnia używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Księgarnię. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Księgarnię do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Księgarni.
2) Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.
7. Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons.
Księgarnia może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Księgarnię. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z Państwa danymi, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych usług.
8. Adres IP
Księgarnia zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu internetowego.
9. Cookies innych podmiotów.
1) Księgarnia zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych użytkowników.
2) W reklamach zamieszczanych na stronach Księgarni mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
3) Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.
10. Dostęp do danych osób trzecich
1. Do danych osobowych zbieranych przez Księgarnię mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy WortalMed oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu internetowego.
2. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 
11. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
1) WortalMed, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2) Księgarnia zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową Home.pl z siedzibą w 70-419 Szczecin Plac Rodła 9, która administruje naszym serwerem. Administrator naszej Księgarni zapewnia pełną ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.
 
12. Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres WortalMed.
14. Zmiany Polityki Prywatności
WortalMed zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w obowiązującym brzmieniu.  
25 lutego 2011 roku