Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Spełniając obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca - Mariusz Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Mielcarek WortalMed z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 63-000 przy ul. Sportowej 3/7, NIP 786-128-34-28, nr REGON 300168167, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 3. W przypadku wyrażenia osobnej i dobrowolnej zgody przez Konsumenta, jego dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Sprzedawcę w innych celach, niezwiązanych bezpośrednio z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, w tym w celu przekazywania informacji o ofercie sklepu/ newsletter/ oraz udziale przez Kupującego w ankietach badania satysfakcji klientów. O celu w jakim będą przetwarzane dane osobowe Kupującego jest on informowany każdorazowo przed udzieleniem zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy przekazywane są jedynie firmom, które dostarczają zamówiony towar oraz firmom pośredniczącym przy dokonaniu płatności za towar. Dane przekazywane są tym podmiotom tylko w przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję realizacji umowy wymagającej udziału tych firm.
 5. W przypadku udzielania przez Kupującego zgody, o której mowa w pkt. 3, jego dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji tego celu, o czym jest on informacyjny przy udzieleniu zgody.
 6. Dane osobowe przechowywane są przez okres potrzebny do wykonania zawartej umowy, realizacji roszczeń reklamacyjnych czy innych uprawnień i obowiązków stron wynikających z umowy lub do momentu wycofania zgody przez Kupującego, nie dłużej jednak niż okres 10 lat.
 7. Po przekazaniu Sprzedawcy danych osobowych Kupujący ma prawo do:
  - dostępu do danych osobowych
  -
  sprostowania danych osobowych

  - usunięcia danych osobowych
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  - przenoszenia danych osobowych
 8. Kupujący ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach o których mowa w pkt 3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 9. Jeżeli w ocenie Kupującego, przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcą narusza postanowienia powołanego wyżej rozporządzenia, ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Kupującego danych osobowych, o których mowa w pkt 2, jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Brak zgody na ich podanie oznaczać będzie brak możliwości złożenia zamówienia.
 11. Podanie przez Kupującego danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest całkowicie dobrowolne i umożliwia mu uczestnictwo w projektach organizowanych przez Sprzedawcę. Nieudzielenie zgody jest równoznaczne z brakiem uczestnictwa w projekcie.
 12. Sprzedający nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie prowadzi procesów profilowania Kupujących.