Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi

 • szt.
 • 49,20 zł / szt.

Pod redakcją: Barbara Mazurkiewicz, Ewa Dmoch-Gajzlerska

Rok wydania: 2012 Warszawa

Nr wydania: 1

ISBN: 9788320043549

Okładka: miękka    Liczba stron: 174

Wymiary: 14,5x20,5x1,0cm    Waga: 0,20 
 


Publikacja Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi została wydana w 2012 roku. W przedmowie autorka książki informuje, że została ona oparta na „życiu niepełnosprawnych, wywiadach z nimi, ich przeżyciach, a także na opinii personelu medycznego na temat pracy z kobietami niepełnosprawnymi”. Autorka wyraża także pogląd, że niepełnosprawna ciężarna powinna mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach szkoły rodzenia, bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.  W pierwszym rozdziale podjęto problematykę niepełnosprawności w kontekście różnorodności definicji tego pojęcia oraz rodzajów przedmiotowej niepełnosprawności sklasyfikowanych w zależności od niedomogów fizycznych lub psychicznych. W tym rozdziale opisano zagadnienia dotyczące osób niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową, a także intelektualną. W drugim rozdziale opisano zagadnienia w zakresie jakości życia w zdrowiu i chorobie, pod kątem jakości życia w niepełnosprawności, także w kontekście funkcjonowania społecznego i rodzinnego. W kolejnej części książki zaprezentowano poglądy na seksualność osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem  aspektów rozwoju płciowego, zachowań seksualnych oraz edukacji seksualnej, w tym specyfiki badania ginekologicznego oraz antykoncepcji. W piątym rozdziale przekazano informacje w zakresie problemów psychologicznych związanych z niepełnosprawnością pod kątem:

 • stereotypów i autostereotypów,
 • psychospołecznego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej,
 • aspektów społecznych niepełnosprawności,
 • znaczenia relacji pomiędzy pracownikami ochrony zdrowia a osobami z niepełnosprawnością,
 • zasad komunikowania się personelu medycznego z osobą niepełnosprawną,
 • procesu komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej,
 • specyfiki komunikacji z osobą z zaburzeniami widzenia, z wadą słuchu, upośledzoną umysłowo.

W dalszej części książki opisano standardy opieki medycznej nad osobą niepełnosprawną w zakresie opieki okołoporodowej, nad ciężarną, rodzącą i położnicą prezentując regulacje międzynarodowe w tym zakresie. Siódmy rozdział podręcznika to zagadnienia związane z opieką okołoporodową nad kobietą niepełnosprawną, podkreślając znaczenie etapu przygotowania kobiety niepełnosprawnej do ciąży i porodu. Powyższe zagadnienie ujęto także poprzez pryzmat:

 1. działalności szkoły rodzenia oraz izby przyjęć,
 2. roli położnej i pozostałego personelu medycznego,
 3. zasad i specyfiki opieki nad pacjentkami z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności,
 4. przygotowani kobiety niepełnosprawnej do opieki nad sobą w połogu,
 5. przygotowani kobiety niepełnosprawnej do opieki nad noworodkiem,
 6. przygotowaniu rodziny osoby niepełnosprawnej do opieki nad położnicą i jej dzieckiem.

Ostatni rozdział to opis autentycznych przypadków opieki nad pacjentkami z niepełnosprawnością w zakresie widzenia, słyszenia, narządu ruchu. Powyższą problematykę ujęto w kontekście przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz opieki na sali porodowej, a także przygotowania do karmienia naturalnego.

Mariusz Mielcarek
 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).