Biblioteka położnej - Praktyka zawodowa

 • szt.
 • 82,50 zł / szt.

Pod redakcją: Susan Blackburn, Ann Bradshaw, Judy Byrne

Rok wydania: 2011 Warszawa

Nr wydania: 1

ISBN: 9788320039580

Okładka: miękka    Liczba stron: 280

Wymiary: 23,5x16,5x3cm    Waga: 0,42
 


W pracach komitetu programowo – redakcyjnego publikacji „Praktyka zawodowa” położnych środowiskowych, brała udział Leokadia Jędrzejewska krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego oraz położna Ewa Janiuk prowadząca Zakład Usług Położniczo – Pielęgniarskich „Zdrowa Rodzina” w Opolu. Publikacja skierowana jest szczególnie do położnych wykonujących świadczenia zdrowotne w lecznictwie otwartym. Jednym z zagadnień prezentowanych w publikacji jest prowadzenie narodzin w domu, prowadzenia trzeciego okresu porodu w warunkach pozaszpitalnych. W przedmowie do publikacji wyrażono opinię, że położne środowiskowe są w Polsce nadal niedoceniane, a ich rola jest ograniczana do kontroli kobiet po porodzie. Położne stały się w opinii autorów publikacji, „asystentkami do pomocy lekarzom”. To efekt „medykalizacji porodu”. Położne przestały samodzielnie pracować z kobietami w lokalnych społecznościach. Stały się natomiast pracownikami placówek medycznych – personelem średnim. To lekarz jest prowadzącym ciążę! Autorzy publikacji twierdzą, że zostały podjęte próby odwrócenia tego stanu rzeczy. Obecnie w wielu krajach tworzy się nowe priorytety opieki okołoporodowej, powraca się do idei opieki położnej nad kobietą w ciąży fizjologicznej oraz porodach domowych. W książce podano również informacje w zakresie przesiewowych badań noworodków, które są w kompetencji położnej środowiskowej oraz rolę położnej w propagowaniu karmieniem piersią. W publikacji poświęcono również miejsce na problematykę dotyczącą opieki nad kobietą z okołoporodowymi uszkodzeniami umysłowymi, kobietą zakażoną HIV. W przedmowie do książki podkreślono, że wszystkie treści przedstawione w publikacji są potwierdzone badaniami naukowymi. W przedmowie do wydania angielskiego podano informację, że pomysł napisania książki zrodził się podczas nieformalnych rozmów z położnymi, które są świadome, że praca położnej środowiskowo – rodzinnej diametralne różni się od pracy w warunkach szpitalnych.

 1. W rozdziale pierwszym ukazano historię kształtowania się roli położnej środowiskowej,
 2. W rozdziale drugim wskazano na dowody naukowe potwierdzające bezpieczeństwo porodów w domu,
 3. W kolejnym rozdziale podjęto problematykę prawnych uwarunkowań roli położnej środowiskowej w porodach domowych,
 4. W czwartym rozdziale opisano zagadnienia dotyczące postępowania położnej środowiskowej podczas trzeciego okresu porodu prowadzonego w warunkach domowych,
 5. Piaty rozdział to problematyka prowadzenia szkół rodzenia przez położne w kontekście praktycznego podejścia w zakresie przygotowania wykładów oraz technik nauczania,
 6. W szóstym rozdziale omówiono zagadnienia dotyczące badań przesiewowych noworodków w kontekście zasad ich wykonywania, rodzajów oraz roli położnej środowiskowej w ich prawidłowym wykonywaniu,
 7. Kolejny rozdział to problematyka karmienia piersią, przez pryzmat roli położnej w promocji, wspieraniu i podtrzymywaniu karmienia naturalnego,
 8. W rozdziale ósmym poruszono zagadnienia ochrony praw dziecka,
 9. Ostatnią część podręcznika stanowią zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym, opieki nad przyszłą matką nosicielką wirusa HIV oraz przemocy domowej.

Mariusz Mielcarek

.

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).